Úvodem:

Nejedná se zde o souvislou kroniku, ale pouze o výtah z různých dokumentů a vyprávění pamětníků. Budu se snažit o další aktualizace. Zatím jsem zde uvedl zajímavá fakta od pana Holase a stručné výpisy z Pamětních spisů a novinových článků.
Případné nápady a dotazy můžete odesílat na dobry89@seznam.cz nebo do návštěvní knihy.

Jan Dobrý, kronikář obce Dětřichov

 

********************************************************************************

NÁPADY A DOTAZY JE MOŽNÉ NOVĚ SMĚŘOVAT NA E-MAIL: monika.filova@detrichov.net

Kronika obce

08.07.2009 15:12
1945 V tomto roce zde žil otec pana Holasa, který se jmenoval František Holas provozoval kovárnu (dnes obytný dům Cahů) na tuto službu dostal dekret od tehdejšího prezidenta Eduarda Beneše, tento dekret mu odebrali až komunisti v roce 1949. Také zde byly další kováři. Např.: Plyške (Rakušan), ...
08.07.2009 15:11
Ve frýdlantském výběžku byla před 1. světovou válkou velká zaměstnanost. Rozvinutý průmysl poskytoval zaměstnání pro 11 000 osob. Za války, zejména v letech 1917-18 poklesl stav pracovníků v průmyslových závodech na třetinu. Jen velké a malé pily byly i po dobu války vytíženy, i když se později...
08.07.2009 15:10
Dětřichov dne 4. října 1972 přistoupil k zajištění přípravných prací pro opravu věže kostela. Pro tuto opravu byl získán podnik DIOS u Prahy a jeho zaměstnanci dne 24. srpna 1972 sejmuli s věže měděnou kouli, v níž se nacházelo válcovité plechové pouzdro, v němž byly nalezeny ručně psané spisy s...
08.07.2009 15:09
Obec se sloučila s obcí Heřmanice a Albrechtice. Celkový počet obyvatel tak čítal kolem 1 150 obyvatel. Sídlo národního výboru bylo v budově čp.2 (dnešní Obecní úřád), která se nachází v blízkosti kostela. Místní národní výbor se skládá z 22 poslanců, z nichž je 12 z Dětřichova, 8 z Heřmanic a 2...
08.07.2009 15:09
V objektu zdejší továrny, která bývala původně na výrobu textilu národní podnik TOTEX - továrna na výrobu textilních strojů, kterými byly vybavovány textilní továrny v Československé socialistické republice a vyváží se i do zahraničí.
08.07.2009 15:08
Dobrovolné brigády proslavily obec nejenom v našem kraji, ale dokonce po celé zemi, protože tyto brigády vyhlašovaly sběratelské akce pro celý Liberecký kraj. Díky těmto zásluhám se stala obec vzornou obcí frýdlantského okresu a dokonce dostala národní vyznamenání jako skvělý budovatelský...
08.07.2009 15:07
Dětřichovská škola se konečně stala školou českou, neboť do této doby to byla vždy škola pouze německá. Květnová revoluce, porážka věčného nepřítele míru a pokoje, zpurných Teutonů a konečně snad i dvojnásobná špatná zkušenost s Němci v jeniném století, zaplacená krví a miliony životů národů...
08.07.2009 15:07
Tento rok se vyznačoval především obnovením a založením nových kroužků a sdružení: Rodičovské sdružení Místní školní rada Svaz brannosti Obecní knihovna Severočeské konsumní družstvo Hasiči Místní rada osvětová Knihovní rada Místní národní výbor Okresní péče o mládež Česká sociální péče Okresní...
08.07.2009 15:06
Liberecký pěší pluk "Aloise Jiráska" soustředil v červenci 1945 všechny své dobrovolníky do výcvikové roty v Dětřichově. Pěkná obec při silnici z Frýdlantu na hranici v Heřmanicích. Z Frýdlantu do Heřmanic také jezdil úkokolejný vláček. Asi padesát chlapců-dobrovolníků mělo projít základním...
08.07.2009 15:05
O vzniku a postavení kostela se nedá nic určitého uvést podle starých kronik a dokumentů. Zdá se však, že již počátkem 14. století zde existoval kostel, neboť v urbáři frýdlantském z roku 1409 je zmínka o pronájmu 18 farních prutů obyvatelům dětřichovským a také o zahrádce, která patří ke...

Kontakt

Obecní úřad Dětřichov Dětřichov 2
464 01 Frýdlant
ID dat : rr7bjdf
482 317 042 obecdetrichov@seznam.cz podatelna@detrichov-obec.cz